Saturday, September 28, 2013

AFRAIعشق در بعد از ظهر باغ تندیس ها

فرا مرز سلیمانی 
عشق در بعد از ظهر باغ تندیس ها 
:
پاییز  پر پر زد و آمد پنجره را گشود 
بیرون افراها و بلوط ها ی عاشق 
در رگان شادشان می دویدند 
ما هنوز منتظر مانده ایم 
کسی از آن سوی خیابان 
برایمان دست تکان دهد 
و خزه های رقصان 
بر گردن مان 
تماشاییان وفادار فصل هایند 

No comments:

Post a Comment