Saturday, September 28, 2013

MOJ MAGAZINE UNDER CONSTRUCTION

مجله موج ٣ و ٤
دردست اقدام 
:
موج ٣و  ٤ ...با عدد بهتر است 
برگ نخست با آغازین آغاز می شود 
امضای مجله با همان فرمت قبلی بهتر است :
مجله موج ٣و  ٤
سردبیر : فرامرز سلیمانی 
مدیر اجرایی :زهره خالقی 
,,,
+ انگلیسی 
شعا ر مجله موج:
مجموعه اینترنتی چند زبانه شعر و ادبیات و هنرها 
شعا ر بالای صفحه نخست ...در گستره ...به نظر تکرار شعا ر مجله می آید , و زاید است 
موسیقی خیلی خوب است 
با سپا س زحمت زهره و مهرداد
و به امید مجله موج ٥ 

No comments:

Post a Comment