Saturday, August 31, 2013

METAMORPHOSIS OF FALLازجانب جوانه و دریا آمدم-2

٢
از جانب جوانه و دریا آمدم 
افسانه بود آمدنم 
به پرواز آبی م افسانه شدم 
و در خموشی ی خیزشی در حجاب کلام 
تا خروش موج بالیدم 
بر جای باغ خزان 
گلی اگر نمی ماند 
بر جای پای آفتاب 
زوبین ستاره می با لد 
از دفتر نیمایی ها 

No comments:

Post a Comment