Saturday, August 31, 2013

METAMORPHOSIS OF FALLازجانب جوانه و دریا آمدم-1

١
از جانب جوانه و دریا آمدم 
تا دار پیله و پروانه 
پشت چپرهای خزان 
باغ 
در ماتم سنگ و کهکشان می شد 
آن سن آواره در مرگ می خواندم 
که دریافتم هرگز از مرگ نخواهم مرد 
تا آسمان را خطی سبز آبی زنم 
از جانب جوانه و جنگلی جوان 
با تو پریدن می توانستم 
به پروازی آبی افسانه یی شد گردش تن
از دفتر نیمایی ها 

No comments:

Post a Comment