Saturday, August 31, 2013

MBR:GAP O GOFTسفرشعربه زادبوم

گپ و گفت GAP V GOFT 
سفر شعر به زاد بوم 
به بهانه انتشار مجموعه شعر آواز های ایرانی از فرامرز سلیمانی 
کتاب سال ١٣٦٩
دانش و فن 
...

No comments:

Post a Comment