Thursday, March 5, 2015

LITCRIT:REALITYوا قعیت


Zohreh Khaleghi
واقعیت REALITY
۱
واقعیت اسطوره یی ست  که در ادبیات و هنر ها تجسم می یابد .واقعیت یک گزارش خام است از آن چه بوده یا اتفاق افتاده , اما حادثه یی در زبان و کلام و بیان هنری نیست و نه در خیال و رویا 
گزارشگر تنها قصد ارتباط دارد و روزنامه یی از روزانه ها و روزمره ها فراهم می کند اما به زمان حال و آینده در نمی آورد و در همان گذشته ها به شکل خاطره یا دریغا گویی نگاهش می دارد .خاطره یی که گاه خام و آبکی هم می ماند و نیز همراه آفرینش و خلاقیتی نیست

No comments:

Post a Comment