Friday, March 6, 2015

LITCRIT:REALITY-POEMهیچ چیز واقعی نیست

دکتر فرامرز سلیمانی :واقعیت :شعر 
واقعیت اینست که 
علت نهایی ی 
چگونه دچار غم غربت شدم 
پیدا شد 
مراجعه به جنگلی که 
درختان مهاجرت کرده بودند 
و رود ها و دریاچه های خشک 
و کارگردانی که 
فیلمش برنده ی جایزه شده بود 
تا نه سزا بشنود 
فردا تفصیل ماجرا را 
با تفسیر روزنامه های رسمی 
باید خواند 
هیچ چیز واقعی نیست 
FS
...

No comments:

Post a Comment