Sunday, March 31, 2013

OCTAVIO PAZ 100:این سو*

OCTAVIO PAZ 
for Donald Sutherland
اکتاویو پاز / فرامرز سلیمانی 
روشنست.نه می بینمش و نه لمسش می کنم 
در زلالی ی خالی ش می آرامد 
آن چه لمس می کنیم و می بینیم .
من با سر انگشتانم می بینم 
:آن چه چشمانم لمس می کند 
سایه ها ، واژه 
با سایه ها دنیا را طرح می کنم 
دنیا را با سایه ها می پراکنم 
می شنوم که روشنا بر جانب دیگر می کو بد 

No comments:

Post a Comment