Sunday, March 31, 2013

بر دریا کناره گرفته ام

بر دریا کناره گرفته ام 
با براده های مفرغی ی غروب 
که موج را آرام می روبد 
تا خاطر عاشق تو 
در آفتاب 
به سایه های نارنجی در آمیزد 
پرنده یی که بر باد می رود 
بر دریا 
کناره 
گرفته است 

No comments:

Post a Comment