Friday, June 29, 2012

ON MEANING OF POETRY

معنی کردن شعر کاری بی معنی است 
خوانش شعر اما روا و راهگشاست 
شعر ،خود معنی است .زبانی که نه تنها باید با آن آشنا بود بل با یددر آن  سر آمد و جاری شد 
آن که در شعر به دنبال معنی آن  به نثر می گردد می تواند آن را در روزنامه ها بیابد 
یا در شعر های حرفی و مفهومی و یا سا ده نویسی های سا ده انگارانه .
شعر اما فرای این حرف هاست 
زیرا شعر حرف نیست 
شعر زبان است و نظم و سامانه ی خود را می جوید و عرضه میکند 
در این زبان است که به خوانش شعر می رسیم 
خوانش شعر کار و باری شخصی و فردی است و در این میان شاعر هم خوانش خود را دارد که بسا متفاوت از دیگران است اما سزاوار عرضه  به دیگران هست 

No comments:

Post a Comment