Tuesday, January 6, 2015

NIMALOGY:NIMA AS WAVE

مجله موج 
دفتر ویژه نیما , جلد هفتم ۲۰۱۵
نیما به عنوان موج 
ناقد می پرسد :آیا نیما آفریننده ی موج است یا بر آمد یک موج ؟ 
و آیا باید به عنوان یک واقعیت تاریخی به او نگاه کنیم یا نه ؟ 
ف.س: نیما آفریننده ی موج است و بر آمد یک موج  و به عنوان یک واقعیت تاریخی در مقام شاعر پیشوا و پیشگام و همچنین ناقد دارای دستگاه و سیستم مدام متحول فکری و تاثیر گذار می توان به او نگاه کرد .از این نظر هیچ یک از شاعران امروز و دیروز  به این پایه و مقام نرسیده است و هم از این روست که شاعران و نویسندگان و ناقدان و پژوهشگران همچنان به بررسی شعر و آثار و آرای او رو ی می آورند .زیرا امروز اگر موج نوآوری بر عهده ی فناوری است یک قرن پیش و در زمان نیما و شاعران بزرگ دیگر مانند ازرا پاند مدرنیزم در شعر و ادبیات و هنر ها تظاهر می کرد و آنگاه به مراحل اجتماعی و یا حتا تکنولوژیک می رسید و این بود که از طریق نیما در قلم و قدم به پیروان نیما و شاعران نیمایی گسترش یافت و این وجه تفارق عمده ی نیما و شعر پیش نیمایی و یا شاعران مشروطه بود که در راه ماندند و باز چنین تشابهی را میان نیما و از را پا ند می توان یافت که به تقریب همزمان زیستند و به کار ادبی پرداختند و آن را به پیروان و فضای ادبی پیرامون گستردند 

No comments:

Post a Comment