Tuesday, April 30, 2013

ALLEN GINSBERG -3درمرگ نرودا

آلن گینزبرگ:در مرگ نرودا 
برخی نفس ها می دمد از آدونیس و سرود های همگانی 
برخی نفس ها می دمد بمب و عو عو ی سگ را 
برخی نفس ها می دمد سکوت را و کوهساران سبز برفپوش را 
برخی نفس ها نمی دمد 
هرگز 
دهکده تتن،٢٥ سپتامبر ١٩٧٣

No comments:

Post a Comment