Tuesday, April 24, 2012

MOVING IS GOOD FOR YOUR HEALTH

امتیاز مهم اسباب کشی آنست که 
آدم می داند کمر  دارد
و کمر هم درد دارد 
پس شما چرا در شعر سکونت اختیار کرده اید 
در این همه سال ؟
رفتم توی با ر که از با رمن بپرسم:
خانه ی دوست کجاست 
تا در را باز کردم  گفت 
Are you looking for mad doctor with sheeps and goats?
It is right there.
راست می گفت 
همان جا بود 
و بهمن با کمر درد منتظرم بود 
گفتم اسباب کشی کرده ای؟
گفت نه سنگ های رودخانه را 
اوردم بالا توی  باغچه چیدم 
تا سبز شود 
گفتم بی خود نمی گفت مرد پشت با ر 
Are you looking for mad doctor ? 

No comments:

Post a Comment