Friday, April 27, 2012

IT WAS THE IMAGE OF DAWN

تصویر پگاهی بود 
در اینه ی دریا 
که هر دم 
به رنگ و بو ی موج 
می شکفت 
وقتی تو شعر می نوشتی 
و
من شعرمی نوشتم 

No comments:

Post a Comment