Monday, January 26, 2015

LITCRIT:POEM AND POEM THERAPY


در اين دنياى نوروتيك يكى از راههاي تنش زدايي شعر است و شعر درماني. نه تنها با نوشتن آن بل با خوانش آن به ويژه از گنجينه ى سرشار شعر معاصر ... و خوانش شاعران از شعر ديگر شاعران امروز . عمده آنست كه كلمه را در گوش و جانمان عمده كنيم و صداى خود و ديگران باشيم تا اضطراب ها و افسردگى ها را بزداييم و شعر و كلام و موسيقى نوعى پاسخ به اين همه است. پرواز را به خاطر بسپار
img:moj

No comments:

Post a Comment