Wednesday, January 14, 2015

DANCE:DANCE TO BE BORNرقص


اين كه در سكون و سكوت به آوايى در حركت مى آيد و با تن و تنش فضا را مى شكافد تا هيأت انسان را در أثير نقر و نقش زند رقص است كه هارمونى وزنى به بى وزنى و ناموزونى است در منظومه يى ملموس از انحناها و اغراق انحناها در تناقض معصوميت و شرار تن و جان ... و اين ها همانست كه برخى فرهنگ ها چه در سكون و چه در سكوت ، و در ساكت پر غوغاى رقص و موسيقى فاقد آنند يا با شعر در وجه سركش و چالش مند آن و خطاطى به تسليمى مسلم و نيز
هنرهاى سنتي ديگرمانند آن مى كوشند جاى خالى آن را پر كنند اما رقص در بى آرامى ى با شكوه خود و در تنش تن و انحناهاى دعوت كننده اش همانند شعر مدرن سر سركشى دارد و سرشار شورش و فغان و غوغا ست

No comments:

Post a Comment