Saturday, July 12, 2014

ROYAGARDANI:صرف ابر نبود

img:moj
صرف ابر نبود که آسمان بر آن به اندوه دست می کشید 
شاید غباری خونین بود 
از آن سوی مرزها 
که مثل غبار ی خونین بود 
از آن سوی مرزهای آنها 
و آسمان تنها بر حضور ابر ها دست می کشید 
در خلوتی بی انسان 

No comments:

Post a Comment