Sunday, July 13, 2014

CHILREN OF PAIN

نقاشی زهره خالقی , اهدایی به بیمارستان کودکان نیو آورلینز , ٢٠٠٩
١
صرف ابر نبود که آسمان بر آن به اندوه دست می کشید
شاید غباری خونین بود
از آن سوی مرزها
که مثل غبار ی خونین بود
از آن سوی مرزهای آنها 
و آسمان تنها بر حضور ابر ها دست می کشید
در خلوتی بی انسان 
٢

صرف حرف نبود تا ابر بر اندوهانش دستی به آرامش کشد و رنگ خون از چهره ی زبان و مرزها بزداید
و آسمان خونین بود
چند تا بچه کوچولو
چند تا بچه کوچولو
با زخما ی گنده
توی سرد خانه 
زنها تو سر هاشان می زدند
مرد ها بر سینه شان می کوفتند
چند تا بچه کوچولو
چند تا زخمای گنده
تو سرد خانه ی تاریخ No comments:

Post a Comment