Monday, July 28, 2014

BOSTANI'14:گشوده می شود در های معبد تو

گشوده می شود در های معبد تو 
رویاروی نگاه گشوده ام 
نقشی کبود دارد پوست 
بر تن دوست 
به هرم و نسیم 
که می شتابد تا بیرون و درون حرم 
در درگاه قلب کوچک کبوتری 
برای تو می تپد 

No comments:

Post a Comment