Sunday, December 30, 2012

AVAZHAYE IRANI:BAMشهری در غبار

٥
سی برج و با روی چهار فصل و هزاران تن 
که حصار مدام 
به پاره ی خاک 
درآستان می لرزد 
و خموشانه می بارد 
تا که دشت غبار 
پیش چشم تماشا بگسترد 
شب را  .
هزار سال 
سایه های کهن 
بر کنگره ها مژگان می ساید 
سی برج و باروی بم 
گم در غبار چهار فصل 
زمستان ١٣٨٢
پس از زلزله ی بم 

No comments:

Post a Comment