Sunday, December 7, 2014

FORUGHOLOGY:FERESHTEH VAZIRI NASAB

مجله موج
دفتر ويژه فروغ ١٣٩٣/٢٠١٤
با سپاس
آنچه که بیشتر از هر چیز سبب بزرگی آثار ادبی و هنری می شود شهامت در شکستن تابو ها و سنت هاست، چه در زمینه فکری و چه در زمینه سبکی. و این تابو شکنی ها با به کار بردن چند کلمه جنسی یا فحش میسر نمی شود. باید شجاعانه از آنچه که به آن باور داریم دفاع و به آنها عمل کنیم. فروغ را وفاداری به خود و باور هایش ماندنی کرده است.

No comments:

Post a Comment