Tuesday, August 5, 2014

PARVIZ SOLEIMANI:جهان سرد است

جهان سرد است

August 2, 2014 at 2:55am
من
سردم است و
جهان سرد

محبت نما
دستم گیر
تا حرارت وجودت
بمن گرمی بخشد

دستم گیر
تا از جایم برخیزم

و دنیا را
با هم بسازیم

و عشق را
به جهان عرضه نمائیم

و از نوزاد آن
هنز
گرمی بخشِ
جهان گردیم

و این گرمی را
به جهان
بازخواهد گرداند


پرویز سلیمانی
فروردین 92

No comments:

Post a Comment