Friday, August 29, 2014

MY POETRY

...شعرهايم در فاصله يى از من مرا نظاره مى كنند تا فاصله را انكار كنند و
 زن شاليكار من در فاصله ها به جست و جوى مرهمى ست كه به مرهمى مى ماند براى با ها و دلش
ف.س 

No comments:

Post a Comment