Sunday, August 31, 2014

ARS POETICA-89:FOUND BETWEEN HANDS

Ars Poetica-89
شعر آنست که شاعر می نویسد
تا با کسی که هنوز آن را
ننوشته است شریک شود
اما شعر را اگر شریک شاعر بنویسد
شاعر را به آن دعوت می کند
و شعر مشارکت دو شاعر ست
در کلامی که خود را می نویسد
و از دستی به دست دیگر می گردد
تا شکل شعر شود در گردش نگاه
و شگفتی
مثل وزنی که ترازو را میزان می کند
یا میزان را بر هم می زند 

No comments:

Post a Comment