Sunday, August 31, 2014

ARS POETICA-87:PAPELI SIMIN

ARS POETICA-87:PAPELI SIMIN
و در هزار و یک  شب من 
هزار بود و یک شب تو 
که هزار و یک شب سیمین شد 
پشت نیلوفر فراموشی 
اما نیلوفر خیس نبود 
اما باران از آن می برد 
تا جهان در خیال زایشی بزرگ ببالاد 
و بال های گل 
در جزیره ی خاموش 
مثل هزار و یک شب من و هزار یک شب تو 
که هزار و یک شب سیمین بود 

No comments:

Post a Comment