Friday, August 1, 2014

ARS POETICA-76

هنر شعر - ٧٦
بر بساطی که بساطی نیست 
-نیما-
شاعر بساط ازلی ش را بر زمین نهاد 
در ناکجا آباد کیهان 
که رویای ناب 
در نگاهش نشست 
و شاعر از بساط ازلی ش 
چیزی بیرون آورد 
کلمه بود 
اه کلمه بود 
که به جادوی ازلی ش 
در تب و تاب 
می سوخت 

No comments:

Post a Comment