Monday, April 14, 2014

VAZHAYE IRANI:زن شالیکار

جلینگ و جلینگ سکه های یک پولی 
گردان آویز زن شالیکار 
در زخم پا هاش 
  شمعدانی های سرخ می سوزد 

No comments:

Post a Comment