Saturday, April 26, 2014

PABLO NERUDA/FARAMARZ SOLEIMANI:LOVE

پشت جلد ۲۰۰۰ ، کتاب عشق و شعرهای دیگر
پابلونرودا / فرامرز سلیمانی
عشق کوتاه ست و
فراموشی بس طولانی
از شعر : امشب می توانم بنویسم
آژینه ، گرگان ، ۱۳۸۲

No comments:

Post a Comment