Saturday, April 19, 2014

MY PABLO NERUDA ON THE RUN


گونزالس ویدلا ۱۸۹۸ تا ۱۹۸۰ عضو حزب رادیکال که با کمونیست های شیلی اعتلاف کرد و در حالی که پابلو نرودا مدیر فعالیت های انتخاباتیش بود به ریاست جمهوری شیلی رسید و از ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۲ با دیکتاتوری حکومت کرد.بدین ترتیب که اول با کمک ارتش یک کودتای قلابی راه انداخت و حزب کمونیست شیلی را غیرقانونی اعلام کردو بعدبه تعقیب پابلو نرودا که از مقام سناتوری خلع شده و مصونیت پارلمانیش را ازدست داده بود پرداخت . نرودا به مدت یکسال و نیم از چنگ ویدلا فرارکردوزندگی پنهانی داشت و آنگاه با ریش انبوه و چهره مبدل از کوههای آند و مرز شیلی و آرژانتین ، سوار بر اسب گریخت و با گذرنامه ی میگل انخل استوریایی گوآتمالایی به پاریس گریخت و ازچنگ ویدلا ی شیلیایی و نه آرژانتینی در رفت.همین ویدلای متخصص آکروبات پس از حکومتش طرفدار دکتر سالوادور آینده شد و پس از کودتای پینوشه هم طرفدار پر و پا قرص این یکی از آب در آمد .

2 comments:

 1. فایل شاعر نسل برزخ - یادنامه سال مرگ فروغ فرخ زاد . سال 1358 توسط آقای فرامرز سلییمانی انتشلر یافت . گفتار پوران فرخ زاد در ارتباط با ترجمه اشعار فروغ در آلمان میباشد.

  ReplyDelete
 2. شاعر نسل برزخ
  یادنامه سال مرگ فروغ فرخ زاد
  سال 1358
  فرامرز سلیمانی

  ReplyDelete