Saturday, February 7, 2015

RUMIESQUE

رومی ESQUE
این قرار
بی قرار
تنها به آشوب است
که بی قرار می شود و
آشوب
می شود
در مجلس عشاق
قراری
دگر ست
این بده ی عشق را
خماری
دگرست
آن علم
که
در مدرسه
حاصل کردند
کار
دگرست و
عشق
کار دگرست
و بی قراری ی عشق مدرسه ی دیگری ست 

No comments:

Post a Comment