Friday, December 12, 2014

NEW ORLEANZEE:PALM TREES


و... نخل ها
نخل هاى دور از تركش بى أمان تير و توپ و خمپاره
گيسو به باد داده اند

تا آدورنو بداند
پس از كوره هاى آدمسوزى
باز هم مى توان شعر نوشت
و برتولت برشت را 
پشت ديوار برلين
به شگفتى آورد 
ف.س

No comments:

Post a Comment