Friday, December 5, 2014

A*SH*N*A:MAHIN KHADIVI , FOR HAMID REZVAN

برای حمید رضوان
15 آذر - روز تولدت
سی و اندی سال گذشت
زمان مرده است
پاییز ها را به روز می گشم
و تو بیست و نه ساله مانده ای
از در به در شدم
خیابان یک طرفه است
و من در انتها، ایینه را می چرخانم
زنی تنها با موهای نخ نخی سپید
و چهره ای شکسته
دانه های گلوبندش را بند می کند.

No comments:

Post a Comment