Tuesday, April 15, 2014

WCP:OCTAVIO PAZ:CONCERT IN THE GARDEN

اکتاویو پاز /فرامرز سلیمانی : همنوایی در باغ 
باران بارید 
زمان چشمی عظیم است 
که در درونش پژواک وار می آییم و می رویم 
رود موسیقی 
به خونم می ریزد 
اگر بگویم تن می گوید باد 
اگر بگویم خاک  می گوید کجا 
جهان , شکوفه یی دو گانه , می گشاید 
اندوه آمدن را 
و شادی ی حضور
 گام می زنم و در مرکز خویش گم گشته ام 
از مجموعه ی سنگ آفتاب و شعر های دیگر / فرامرز سلیمانی 


No comments:

Post a Comment