Sunday, May 27, 2012

ابرپوش

که ابرپوش شدم 
در به در در بدر ساکت ماه 
البرز و یوش به خود لرزید 
و نامم دیگر شد 
و دیگر 
نام 
دیگر شد 
باشو لا ی  عشق 
ابرپوش شدم 

No comments:

Post a Comment