Tuesday, November 6, 2012

IN THE ALLEYS OF SARI درکوچه های ساری

در کوچه های ساری 
در کوچه های خاکی 
فانوس ها 
سایه ام را می برد
و  
آواز شبانه 
تنها یاد تو بود 
پیش از دیدارت 
در کوچه های ساری 
در کوچه های خاکی 
تنها با تو می رفتم 
 با فانوس ها
که 
 سایه ی تو را 
به میهمانی ی شبانه 
می بردم 

درکوچه های ساری درکوچه های خاکی آواز شبانه ام تنها یاد تو بود پیش از دیدارت ... ناستالژیا اگر اندوه از دست دادن و از دست رفتن باشد در این شعر دفتر تازه ی آوازهای ایرانی حسرت نرسیدن و هنوز به دست ندادن و اتفاق نیافتادن حس می شود.این جا نرسیدن هم به مفهوم دور مانده گی ، درمانده گی و چرایی ی آن اشاره دارد و- هم که ناستالژیای انتظار و امید است که جان شاعر را سرشار می کند .اندوه و افسوس خواستن دریچه می گشاید تا رویا را به تمامی در چشم انداز رویاروی دریابد.پس ناستاژیای آینده است این، که از گذشته گذشته است تا آستانه ی اثیر و علف...-ف.س.

1 comment:

  1. NASTALGIAغم غربت،دوری اندوهی،آشیاندرد

    ReplyDelete