Thursday, December 29, 2011

SHER-NAMEH HAYE M.A.SHAKIBAEI-5

۵.
 ی گوید مثل ا ینه که نقطه ی آغاز را کشف کرده ام و خودم هم نمی دانم .این را در  شعر ۴۵ می گوید که از آغاز در حدود ۸۰ صفحه فاصله دارد ،و فاصله شاعر را می سازد و به شعر می رساند .
کشف-شعر ۱۰ ،و رویا- شعر ۱۱ برای نوشتن است و نوشتن شاعر برای زیبا شدن است.رویا کشف هایش را می گوید تا زیبا شود .اتفاق تازه در شعر ۱۳ و اتفاق ساده در شعر ۱۵ ،ساده گی  و روشنی شعر-نامه ها را می نمایاند ."ان همه سوال برای پیدا کردن و کشف کردن است در دنیای غریب و راه های گم و گم شدن ،و گم شده یی که می پرسد  اما می پرسد و هم راه گمی می رود تا چیزی در کشف کم نیاورد -در شعر ۱۸. یا نوشتن را بهانه ی کشف می کند .در شعر ۱۹-حوا-شاعر کشف است و یادها هم از قطاری که دوست را می برد و گل ها و بهار و باغچه را...و سبز و اطلسی و شکفتن و عشق...یا پنجره و رف ،و حتا تابستان که بوی موهایم را کشف می کند -در شعر ۳۶.و من دارم بیشتر از کلیدواژه های پیش می گویم که با بسامدی  هجوم دارد.

1 comment: