Saturday, May 14, 2011

MAYMAHI:TO AAN GHANIMATI


تو آن غنیمتی
که باغ را
در لحظه های خارایی
تازه کرد
و گل
به نام زیبای گل
در روز گل سرخ
شکفت
۱۴ می ۱۱

1 comment: