Saturday, October 11, 2014

FSNP:GHAZAL-8

غزل-٨
به آسمان می نگرم 
لکه ابری در آسمان نمی بینم 
اما فردا آسمان همه ابری ست 
و تغییری بزرگ 
آن بالا 
یا در تن و روان ما 
در هوا و اثیر 
*
سفری دراز در راه 
و راه دراز سفر 
پیش از آن که به دریا روانه شوم 
در تو غرق شدم 
Faramarz Soleimani

No comments:

Post a Comment