Friday, May 13, 2011

MAYMAHI:HEARTFELT MOMENTS

بامداد
آوای گمشده پای تختم افتاده بود
در پایتخت شب
آوای شاد تو اما هوا را سرشار کرده بود 
به لحظه ی  ی دل که دست کشیدم
آوای گمشده 
در پوست تشنه ام گشت می زد
هوای تو ظهر امروز در سرم بود 
هوای ظهر امروز تو را با خود برد 
پسین به نمباران تن می زنم 
چشمانم رنگ باران می گیرد 
رنگ موزون سقف
 مثل زمزمه یی در گوش ها مان...
عصر در نمباران باز گشتم 
آوای شاد تو باز در گوش هام بود 
جمه ۱۳ می 
HAPPY HOUR    ..... 

1 comment: