Monday, October 29, 2012

شاعرناب نمی گذاردتاواژه اورابنویسد-۳

او شاعر فارسی نیست تنها به فارسی می نویسد 
در اقلیم واژه 
واژه حکومت دارد
 شاعر بر واژه حکومت دارد 
که می اندیشد واژه را ویران می سازد 
تا دیوار زبان را می آوارد 
نخست باید بداند او تا واژه را بداند 
در اقلیم واژه 
واژه حکومت دارد 
شاعر 
بر واژه 
حکومت دارد 
از آغاز هم می دانستم که او مخدوش بود 

No comments:

Post a Comment