Sunday, December 22, 2013

یک جرقه خاموشYALDAI


یک جرقه خاموش
یک جرقه ی خاموش به طور کلی
یک جرقه ی خاموش که می خاموشد
خاموشد
موشد
شد
د

1 comment:

  1. Majid Majd انتقال معنا به سلول های واژه های شعر، واژه ها را ناب ترین می کند

    ReplyDelete