Friday, June 5, 2015

DEATH:خسته ام از مرگ

DEATH:
خسته ام از مرگ
---
خسته ام از مرگ 
که بر تنم هفت زخمه زد 
بسان هفت دستگاه ژرف 
و عشق 
بر درگاه 
معلق مانده بود 
به زخمه های 
زخمی 
از مرگ خسته ام 
خسته ام از آن که قصد تکرار مرا دارد 
و هنوز گام نخستین را بر می دارد 
تا با عشق معلق بماند هنگام کبودی و 
نابوده گی ها  
دلم دوباره صدای تو رو می خاد 
صدای دو باره ی تو رو می خاد 
زیرا 
بالا ترین اواز ها فراموشی ست 
رقص دیوانه دارداین سیاره ی خاموش 
در هفت دستگاه زخمی 
وقتی که زخمه می خورد و هفت پاره ی زخم می شود 
خسته ام 
از مرگ دوباره 


No comments:

Post a Comment