Thursday, May 7, 2015

*11:THE BOOK OF ARDESHIR:W/MANI

دکتر فرامرز سلیمانی : کتاب اردشیر -۱۱
دفتر ویژه مجله موج
پیش زمینه برای نمایشگاه کار های اردشیر محصص
West Beth Gallery,NYC
پس از کولاژ هایی که در دو مجموعه چاپ شده آورده , اردشیر در کار های تازه تر ش به خط های محکم و چشمگیر  و ضربه ی رنگ ها و تاش ها ی تند برای پرداخت چهره ها و حس ها و عاطفه ها رسیده است . آن نازک کاری های شوخ و شنگ برای برپایی مضحکه های تاریخی و اجتماعی اینک جای خود را به بیانی تلخ و عبوس داده است .
شاید این هانمادی از دگرگونی روانی و جسمانی طراح و زندگی تازه اش در غربت و انزوا باشد  یا خوشنویسی زشتی ها یا نوشتن از زیبایی ها به خطی بد . اما آن ها را روی کاغذ می گذارد تا چشم هایش را و نگاهش را بنوازد و کار های تازه تر را موجب شود . برای آن که هنر مند به قول اردشیر منتظر کار نمی ماند کار هاست که هنر مند را انتخاب می کند و به نمایش می گذارد
...

No comments:

Post a Comment