Monday, April 20, 2015

*6 THE BOOK OF ARDESHIRفرامرز سلیمانی:کتاب اردشیر

فرامرز سلیمانی:کتاب اردشیر 
مجله موج , دفتر ویژه اردشیر محصص ۱۳۹۴/۲۰۱۵
...


Ardeshir Mohassess, 1938-2008


image

The highly-regarded Iranian cartoonist and artist Ardeshir Mohassess, a practitioner of drawn satire in the tradition of William Hogarth and Saul Steinberg,
در کودکی به فیلم های چارلی چاپلین خیلی علاقمند بودم مخصوصن فیلم سیرک , و در همان هنگام با ذهنیتی کودکانه در صحنه ها و وقایع مشارکت می کردم و آن ها را تا رویا ها ادامه می دادم . مادر نیز با داستان های طنز آمیزش به این فضا کمک می کرده و روح پر نشاط و شیطان و هزل گونه ی او را می پرداخته است . بعدها چارلی توی ذهن او ورجه وورجه می کرده و اسکیت بازی , و از پله ها بالا و پایین رفتن و رقص و دلقک بازی بی گفتار 
و گفتار های گم شده او را به سوی طرح برده چون که طرح را گفتار های گمشده می بیند که جایی در این میانه پیدا می شود و روی صفحه ی کاغذ می نشیند . طرح یک چیز پس زده است که راهی به بیرون می یابد 
اجتماع پیرامون و جهان 
- با مسایل روز چگونه برخورد می کنی . آیا انتخاب شان نمی کنی یا آن ها انتخابت نمی کنند ؟ مانند همین توفان لوییزیانا یا فلوریدا و ها وایی ؟ یا جنگ کینه توزانه ساری یوو یا مثلن بی خانمان ها و آواره ها و خانه به دوشان
 نیو یورک و غیره 
- این ها را می بینم و اگر از آن ها می گذرم باز سراغم می آیدو وقتی سراغم می آید دیگر رهایم نمی کند می نشینم و طرح می زنم حتا  وقتی توی توالت نشسته ام یا وقتی که از خواب بیدار می شوم و دارم به صبحانه فکر می کنم . اما طرح ها زرنگ ترند و هجوم می آورند و صبحانه یادم می رود و ناگهان می بینم ساعت یک و دو بعد از ظهر است 
 و من هنوز دارم طرح می زنم 
تحول 
گاه در این جا و آن جا از در جا زدنها شکایت می شود . از تکرار ها و شعا ر ها از محو سبب ها و تهی ماندن آثار 
از این که از امکان گستردگی دنیای آزاد و جغرافیای نو بهره یی گرفته نشده و آرزو های به افسوس نشسته صحبت می شود .ایا اردشیر خودش در کار هایش تحولی می بیند و تحولی را جست و جو و دنبال می کند 
در جا زدن ها هم تجربه های تازه یی ست که نباید رها یشان کرد . هر چند یک بار البته عوض می شود و بعد دوباره همانست که بود 
در در جا زدن هاست که طرح ها در جا می زنند و متحول می شوند و شکل تازه یی به خود می گیرند و دیگر گون می شوند 
اصلن شاید درجه زدنی در کار نیست مگر آن که آدم بمیرد 
PP.14-16

No comments:

Post a Comment