Thursday, July 28, 2011

وقتی که نیستی

موج می زند کاج در برکه
تا برکه را به موج می برد 
کاج و موج و برکه 
۲۸ جولا ی 

No comments:

Post a Comment