Saturday, July 2, 2016

رنگ اتاقم خالی شدرنگ اتاقم خالی شد   دیوارش را به قافیه باختم   وزنش را به بی وزنی   تا در خیابان حاشیه شدم 
قلم های کاغذی و سرداران پوشالی و کفن های خالی 
و بوی دود محله را پر کرد و حرف ها سیاه پوشید 
و شعر هایم و نامه هایم همه توی صندوقچه یی جا ما ند 
حالا منتظر توفان دیگر هستم از خلیج و خاک 

No comments:

Post a Comment