Friday, October 15, 2010

HAPPY BIRTHDAY FRIEDRICH MICHEL WILHELM NIETZSCHE FOUCAULT


friedrich wilhelm nietsche and his follower par excellence,michel foucault ,celebrating thier birthday in common on october 15,one born in 1844 ,in lutz,germany and the other 1926 in poitier,france.
They both had a great influence in the grand canyon of thoughts and ideas,and formed the acropolis of philosophy in twentieth century europe,the world,,and beyond.
Once Foucault said:
DO NOT ASK WHO I AM AND DO NOT ASK ME TO REMAIN THE SAME
And years before that Nietzsce answered through Zoroasthra's mouth,in one of his(?) poems:
THE WORLD IS DEEP
DEEPER THAN DAY HAVE BEEN AWARE
DEEPER IS ITS WOE:
JOY,DEEPER THAN AGONY
WOE IMPLORES:GO!
BUT ALL JOY WILLS ETERNITY
WILLS DEEP
WILLS DEEP ETERNITY
We are celebrating their birth by celebrating thoughts and mind
HAPPY BIRTHDAY.
FRIEDRICH MICHEL WILHELM NIETZSCHE FOUCAULT!


فردریش نیچه:
هر کس که با هیولا می جنگد باید مراقب باشد در طول این نبرد، خودش به هیولا تبدیل نشود

فردریش نیچه:
سياستمدار انسان‌ها را به دو دسته تقسيم مي‌كند: ابزار و دشمن. يعني فقط يك طبقه را مي‌شناسند و آن هم دشمن است.

فردریش نیچه:
بلند پروازی من آنست که در ده جمله چیزی را بگویم که کسی دیگر در یک کتاب می گوید .

فردریش نیچه:
باید در تضادهای دوگانه شک کرد. از کجا معلوم که این تضادهای دوگانه اصلا وابسته به هم و یکی نباشند؟ در فلسفه معین ارزشی بیشتر از نامعین دارد همان طور که ارزش نمود کمتر از حقیقت است.

فردریش نیچه:
نادرستی یک حکم باعث نمی شود که آن حکم را رد کنیم ، احکام نادرست برای زندگی بشری ضروری است و رد کردن آنها را به معنای رد کردن زندگی است.

فردریش نیچه:
حرف کسانی که می گویند عشق بری از خودخواهی ست خنده دار است زیرا همه چیز طبق خواست قدرت ما است.

فردریش نیچه:
آنچه برای یک نفر سزاوار است نمی توان گفت برای فرد دیگر هم سزاوار است. به عنوان مثال انکار نفس و افتادگی سزاوار یک فرمانده نیست و برایش فضیلت محسوب نمی شود. حکم یکسان صادر کردن برای همه غیر اخلاقی ست.

فردریش نیچه:
آینده از آن کسانی است که به استقبالش می روند .

فردریش نیچه:
فرد خلوت نشین می گوید که واقعیت در کتاب های نیست و فیلسوف آن را پنهان می کند. فرد والا از فهمیده شدن توسط دیگران در هراس است نه از بد فهمیده شدن چون می داند که کسانی که او را بفهمند به سرنوشت او یعنی رنج کشیدن در دنیادچار خواهند شد...

No comments:

Post a Comment