Tuesday, March 7, 2017

رویا مبه رویا م 
پیرهن طلایی پوشیدم 
زمین دور و برم خاکستری شد 
می لرزیدم 
می تکاندمت 
می خندیدی و 
بیدار نبودی 
درها و پنجره ها بسته بود 
پیرهنم را از تنم به در آوردم 
پیرهنم خاکستری شد 
سه شنبه توی چشمانم بود 
دوشنبه آمدی با غزلی عاشقانه نظاره ام کردی 
هنوز حنجره ام را می جستم 
تا با آواز تو یکی شوم 
سه شنبه توی چشم هایم می خندید 
دو شنبه 
خیره و خلوت 
چشمانت را پا س می دا شت 
بال می زدم روی ما گنولیا ها 
پیرهن طلایی تنم نبود 
و خاکستر ها 
از روی آتش عتیق کناری رفته بود 
تا تو را می اندیشید 
زهره خالقی


Saturday, March 4, 2017

در بهار خواب خالیدر بهار خواب خالی 
می خواهم سایه ی تو را پشت پنجره بگذ ارم 
و ساکت تو را 
گلدان ها کو؟
و گل ها یی 
که با توفان بازیگوشی دارد 
پنجره را می گشایم 
سایه ی تو در باد گم می شود 
می خواهم پلی باشم 
تا بهار خواب خالی 
سپری در برابر توفان 
که تقویم عاشقی را سپری می شود 
و بر باد می رود 
می خواهم پشت پنجره ات 
سایه یی باشم 
می خواهم هیچ را به بازی گیرم 
و بهار خواب 
با زمزمه ها مان 
سرشار می شود 
می خواهم آواز عاشقی باشم 
در وسوسه های تند باران 
که گل ها و گلدان ها را با خود برد 
و بهار خواب 
با ما گلخانه یی دیگر می شود 
می خواهم 
سایه ها ما ن 
با هم بازی کند
در بهار خواب خالی 
زهره خالقی

Friday, February 10, 2017

دریغ از دیروزZohreh Khaleghi
روز 
به 
روز 
دریغ 
از 
دیروز 
که 
تازه 
هنوز 
امروز 
را 
نادیده 
بود 

Saturday, January 28, 2017

رفتم باران را دور زدمPoempainting by Zohreh Khaleghi
رفتم باران را دور زدم 
بلوط خیس را شمردم 
و تنها با برگ برگشتم 
پشت خیابان خمیده بود 
پسرکی توی کالسکه
انگشت حیرتش را می مکید
و باران چراغ های خیابان را برده بود
امشب تلفن صدای غریبه یی دارد
در خاموشی
کسی که بر در می کوبد
دنبال عاشقان قدیمی می گردد
و باران
گویا می بارد
زهره خالقي