Monday, July 11, 2016

REALITY



واقعیت REALITY

واقعیت گرایی که اسطوره ی مجسم در شعر و ادبیات و هنرهای دیگراست نیز یک نوع تعصب ورزی ست 
تعصب تنها در گزارش واقعیت نیست بل جهان بینی واقعیت گرا را می سازد که هنوز به دنیای مدرن و پسا مدرن پا نگذاشته است .نفرت و بیزاری و جنگ ناشی از اختلاف نگاه و زبان ها از همین جا آغاز می شود و دنیای ذهنی و زندگی و هستی فرد واقعیت گرا را فرا می گیرد و در آثار و آرای او ریشه می دواند حتا اگر تفلسفی فریبنده کند تا توده ها را به همراه ببرد و یا به افکار و اندیشه های سازمان یافته ی حزبی و متا فیزیک متوسل شود
در همه حال نمی توان فراموش کرد که 
واقعیت تنها دروغی بیش نیست 
...

No comments:

Post a Comment