Wednesday, June 8, 2016

نگاهم

نگاهم 
از کلمه و تفاهم می لغزد 
تا پشت پلک های بسته 
کسی از اعماق فریاد می زند 
دوستت دارم 
اما صدای خسته یی ست این 
به زبانی که نمی دانم 
و تنها می دانم 
پشت پلک های بسته 
در اعماق 
همیشه 
همزاد من بوده است
زهره خالقی

No comments:

Post a Comment